Návrh nového centra Šlapanic získává 2. místo!

Duben 2022

Město Šlapanice vyhlásilo urbanisticko-architektonickou soutěž o podobu nového městského centra na místě bývalého cukrovaru. Hlavním úkolem návrhu bylo nalezení vhodných způsobů využití území, stavební struktury a vytvoření kvalitních veřejných prostor. Návrh našeho ateliéru se nakonec umístil na skvělém 2. místě.

Masterplan lokality: Urbanistický návrh utváří tři základní prvky: voda, park a domy. Koryto Říčky se upraví blíže k přírodnímu uspořádání se zastoupením tůní a jemného meandrování. Park se protáhne podél Říčky do maximální možné délky. Domy se uspořádají do formátu města krátkých vzdáleností s ulicemi a náměstími. Zástavba je nízká, pouze do tří nadzemních podlaží. Park spolu s veřejnými prostranstvími ponechá více než polovinu řešeného území veřejnosti, přesto je nová výstavba kompaktní a ekonomická. Vznikají pěší vazby a atraktivní veřejná prostranství. Struktura veřejných prostranství klade důraz na obytný charakter a pohyb pěších a cyklistů. Základními stavebními kameny jsou tři veřejné prostory. Hlavní „Cukrové“ náměstí vytvoří kultivovaný předprostor historické sýpce, ve které bude umístěn společenský sál a restaurace s pivovarem. Auta obsluhují vnitřní „superblok“ po jedné okružní komunikaci. Ostatní uliční prostory slouží pouze chodcům a cyklistům.

Při návrhu úprav šlapanické sýpky se snažíme o maximální zachování jejího původního charakteru. Historickou fasádu opravujeme do původního stavu. Vnější i vnitřní konstrukce zachováváme v maximální možné míře. Lokální výraznější zásahy ale přiznáváme. Nové střešní světlíky nebo vstupy do objektu zvýrazňujeme minimálním designem a použitím černé oceli. Tím cílíme na srozumitelnost celého návrhu.
Plánem města Šlapanice je v sýpce vytvořit mj. společenský sál, restauraci a prostory klubovny. Náš návrh hledá funkční a ekonomické uspořádání, které ale každému prostoru poskytne přidanou hodnotu. V sálu, foyer nebo klubovně například dochází k odstranění části původních stropů, trámů a sloupů. Díky tomu vznikají velkorysé a prosvětlené prostory v jinak poměrně uzavřené stavbě s malými okny.