Územní studie Louny – Skalka

Do stávajícího nezastavěného klínu navrhujeme kompaktní městskou strukturu obepnutou velkorysým parkem. Stávající městské části propojujeme skrze novou městskou čtvrť ulicemi a veřejnými prostranstvími. Obnovujeme zaniklé cesty vedoucí do krajiny. Ve stopě prvorepublikových plánů vymezujeme nové ulice a veřejná prostranství s úctou k jejich velkorysosti, avšak se soudobou interpretací.

Na racionální strukturu ulic navěšujeme veřejná prostranství rozlišných velikostí a charakterů. V místech křížení ulic vznikají náměstí a lokální plácky. Navrhujeme soudobé příjemné místo pro život s mixem funkcí, dostupnou veřejnou vybaveností a prostory pro trávení volného času.

Název projektu: Územní studie Louny - Skalka
Umístění: 2. místo
Autoři: Pavel Hnilička, Jan Pačka
Spoluautoři: Milena Raičević, Mikuláš Valdman
Klient: Město Louny
Řešené území: 66 ha
Rok: 2023

MĚSTO
Navrhujeme kompaktní městkou strukturu, kterou obepne velkorysý park. Městský charakter zástavby nabídne všechny své časem ověřené přednosti a výhody. Zejména pro udržitelnost a efektivní ekonomiku města potřebnou hustotu obyvatelstva, různorodost a dostupnost služeb a veřejné vybavenosti. Městský charakter dá váhu nové čtvrti a podpoří její důležitost v organismu celého města. Nově vznikající čtvrť tak nebude pouze dalším satelitem či sídlištěm bez lokálního centra, ale bude plnohodnotnou svébytnou a pojmenovatelnou částí Loun.

Stávající městské části propojujeme skrze novou městskou čtvrť ulicemi a veřejnými prostranstvími. Propojení vnímáme jako spojení města v jeden celek a umožnění toku dějů a energií. Obnovujeme zaniklé cesty vedoucí do krajiny. Ve stopě prvorepublikových plánů vymezujeme nové ulice a veřejná prostranství s úctou k jejich velkorysosti, avšak se soudobou interpretací.

Charakter zástavby rozvolňujeme směrem na jih. Postupně ubíráme podlaží, proměňujeme typologie od hromadného bydlení k individuálnímu. V rámci nové čtvrti navrhujeme místa pro umístění budov veřejné vybavenosti, služeb a sportu. Vymezené urbánní bloky jsou racionálním základem pro rozličnou náplň jednotlivých staveb. Snahou je podpořit mix služeb a funkcí a připravit podmínky pro vznik různorodé čtvrti na principech 15minutového města. Samotná typologie a náplň objektů je však v čase proměnlivá. To, co zůstává je kostra ulic a veřejných prostranství.

KRAJINA
Pevnou městskou strukturu vyvažujeme krajinnými prvky. Hodnotné části ponecháváme a doplňujeme o nové soudobé a účelné krajinné elementy. Založený les doplňujeme o nové sady a vrcholy kopců ponecháváme holé. V místě, kde dálnice vybíhá nad úroveň terénu, navrhujeme mezi dálnici a město umístit val a odclonit jím hluk z dopravy. Zástavbu vědomě nepouštíme na vrchol kopce, ale ponecháváme ji pod ním. Uliční síť ve východozápadním směru navrhujeme co nejvíce po vrstevnicích a samotným domům nabízíme výhledy na dramatické panorama Českého středohoří.

V místě diagonálního vedení velmi vysokého napětí navrhujeme lineární městský park. Sestavu prostorů pro aktivní trávení času všech věkových a sociálních skupin. Místo, které je přechodem mezi stávající a novou strukturou. Místo pro cestu pěšky či na kole na vlak či k obchodnímu centru.

DOPRAVA
Hierarchie ulic vychází z navržené urbánní struktury. Snažíme se minimalizovat dopravní charakter komunikací a podpořit vznik obytných a příjemných ulic a veřejných prostranství. Návrhem hierarchie ulic a jejich charakterů se snažíme podpořit pěší, cyklistickou a hromadnou dopravu před osobní automobilovou. Skrze novou čtvrť navrhujeme prodloužení autobusové městské dopravy.