Nové centrum Šlapanic – soutěžní návrh

Město Šlapanice, nacházející se asi 10 km jihovýchodně od Brna, vyhlásilo v roce 2021 soutěž s názvem Nové centrum Šlapanic. Předmětem soutěže bylo urbanistické řešení nové čtvrti na místě bývalého cukrovaru. Součástí návrhu byla také rekonstrukce historické sýpky na společenské centrum. V současnosti ve městě žije okolo 7,5 tisíce obyvatel, do budoucna se počítá s kontrolovaným růstem na zhruba 10 tisíc obyvatel.

Osu města tvoří potok Říčka a jeho široké údolí. Do struktury města se silně propisuje linearita potoka a údolí, která je v těžišti obce protnuta významnou historickou trasou na Brno. V tomto místě také začal rozvoj osídlení. Zástavba se postupem času rozrůstala podél potoka a do svahů údolí. Říčka se tak stala spojnicí významných veřejných prostranství jako je Masarykovo a Svatojánské náměstí, park Šlapanice či přírodní park Andělka a Čertovka. Potok má významný společenský a rekreační potenciál jako spojnice nejen v samotném městě Šlapnice, ale i pro provázanost města s okolními obcemi.

Tento potenciál město postupně rozvíjí. Jedním z korálků na pomyslné šňůrce Říčky je i areál bývalého cukrovaru. Díky Říčce má i tento, na dlouhá desetiletí vydělený kus města šanci, stát se jeho plnohodnotnou součástí a být přímo napojený na historické centrum.

Název projektu: Cukrovar - nové centrum Šlapanic
Umístění: 2. místo
Autoři: Pavel Hnilička, Tereza Rákosníková, Antonín Topinka
Klient: Město Šlapanice
Rok: 2022

Urbanistický návrh utváří tři základní prvky: voda, park a domy. Koryto Říčky se upraví blíže k přírodnímu uspořádání se zastoupením tůní a jemného meandrování. Park se protáhne podél Říčky do maximální možné délky přes stávající vrátnici a dosáhne až k ulici Čechova. Naváže na strukturu zelených ploch podél potoka a bude sloužit celému městu jako místo pro každodenní rekreaci. Z cukrovaru bude možné dojít příjemnou cestou podél Říčky až do centra Šlapanic.

Domy se uspořádají do formátu města krátkých vzdáleností s ulicemi a náměstími. Park spolu s veřejnými prostranstvími ponechá více než polovinu řešeného území občanům a veřejnosti, přesto je nová výstavba natolik kompaktní, aby vznikaly pěší vazby a atraktivní veřejná prostranství.

Struktura veřejných prostranství klade důraz na obytný charakter a pohyb pěších a cyklistů. Základními stavebními kameny jsou tři veřejné prostory. Hlavní „Cukrové“ náměstí vytvoří kultivovaný předprostor historické sýpce, ve které bude umístěn společenský sál a restaurace s pivovarem. Do náměstí jsou orientovány i další veřejné funkce, a to domov pro seniory, lékařské praxe a wellness.

Druhým prostorem podtrhujícím význam historické stavby je náměstí U Komínu. Nachází se v místě největšího vzdutí nového parku. Kolem komína je vymezen trychtýřovitý prostor orientovaný do parku. Zbytky industriální architektury, městské domy s parterem a kamenná dlažba budou jasným protipólem bujné zeleně nového parku. Třetí prostor v čele Tyršovy ulice bude strukturu doplňovat svým zeleným, zklidněným charakterem.

Způsob výstavby úzce souvisí s omezením zakládání v kontaminovaném prostředí. Soukromé garáže jednotlivých bloků jsou koncipované jako polozapuštěné či posazené přímo na terén. Toto řešení je výhodné i z finančního hlediska, jelikož hloubení podzemních garáží je vždy nákladnější.

Mnohé výhody to přináší i pro samotnou funkci objektů. Auta nejsou na očích a střechy garáží ve vnitroblocích slouží jako soukromé zahrady či jako poloveřejné prostupy a plácky. Vyvýšení předzahrad a vnitrobloků poskytuje těmto prostorům větší intimitu a vymezení vůči čistě veřejným prostranstvím. Zároveň je v místech s aktivním parterem umožněna vyšší světlá výška.

Při návrhu úprav šlapanické sýpky se snažíme o maximální zachování jejího původního charakteru. Historickou fasádu opravujeme do původního stavu. Vnější i vnitřní konstrukce zachováváme v maximální možné míře. Lokální výraznější zásahy ale přiznáváme. Nové střešní světlíky nebo vstupy do objektu zvýrazňujeme minimálním designem a použitím černé oceli. Tím cílíme na srozumitelnost celého návrhu.

Plánem města Šlapanice je v sýpce vytvořit mj. společenský sál, restauraci a prostory klubovny. Náš návrh hledá funkční a ekonomické uspořádání, které ale každému prostoru poskytne přidanou hodnotu.

V sálu, foyer nebo klubovně sýpky dochází k odstranění části původních stropů, trámů a sloupů. Díky tomu vznikají velkorysé a prosvětlené prostory v jinak poměrně uzavřené stavbě s malými okny.