Ověřovací studie Kampus Meteor

Studie se zabývá pestrým územím na okraji historické Libně, do kterého se propisuje vztah k řece Vltavě, výrazná členitost terénu a důležité dopravní stavby procházející územím.

V řešeném území a jeho okolí se již v současnosti připravuje několik investičních akcí. Ambicí této studie je dodat místu koncepci a všechny budoucí projekty zkoordinovat tak, aby se vytvořily předpoklady pro transformaci rozvojových ploch a veřejných prostorů v živoucí městskou čtvrť, navazující nejen na urbanistickou tkáň historické Libně, ale na širší centrum města.

Za cílem vytvořit atraktivní a živou městskou čtvrť definujeme několik urbanistických principů, které umožní vytvoření moderního a příjemného sousedství s možností umístěné kampusu veřejné vybavenosti. Studie ověřuje hmotové a prostorové možnosti území, definuje základní pravidla pro veřejná prostranství, důležité prostorové vazby a prostupy, vymezuje plochy pro novou zástavbu.

Název projektu: Ověřovací studie na kampus veřejné vybavenosti
Autoři: Pavel Hnilička, Marek Řehoř, Zuzana Moltašová
Řešené území:
Klient: Městská část Praha 8
Projekt: 2021

Úprava dopravního řešení, odhalení říčky Rokytky v místě náměstí a napojení plochy náměstí na zahradu Libeňského zámku a park Thomayerovy sady napomůže ke zatraktivnění místa a zlepšení jeho prostupnosti, k vytvoření nového těžiště lokality s celoměstským významem. Dostavba proluk, navrácení života nyní chátrajícím historickým budovám, nalezení jejich vhodného funkčního využití povede k vytvoření kulturně veřejného centra. Budovy okolo Mlýnského plácku mohou být využívány například jako galerijní prostor a obnovený pivovar s restaurací. Budovy v přímé návaznosti na Elsnicovo náměstí například jako prostory pro základní uměleckou školu, komunitní centrum nebo knihovnu. Základní škola může být rozšířena jižním směrem dostavbou proluky, čímž by dostála potřebné kapacity.

Základem každé čtvrti má být propracovaná síť veřejných prostranství. Každé náměstí, park či plácek má mít svůj osobitý, zapamatovatelný charakter a místo v hierarchii celku, čímž je zaručena dobrá orientace v lokalitě. Živé město je bezpečné, hospodárné a významně se podílí na kvalitě života obyvatel. Cílem návrhu je vytvoření takových míst, která budou vybízet k trávení volného času. Elsnicovo náměstí navrhujeme proměnit na atraktivní náměstí, vytvořit z něj živé centrum celoměstského významu. Dále jej doplňujeme o místa drobnějších měřítek, jako Mlýnský plácek nebo novou vyhlídku v Thomayerových sadech. Do severní části řešeného území vkládáme novou osu, komponovanou od kostela sv. Vojtěcha k nové železniční zastávce, která tvoří novou hlavní komunikaci v této rozvojové oblasti. Plánovaná železniční zastávka se stane důležitým bodem a změnit dynamiku celého území.

Elsnicovo náměstí, nyní prostor zasažený ze všech stran dopravou, prostor neprůchodný a nepřizpůsobený pro pěší, navrhujeme proměnit na atraktivní náměstí, vytvořit z něj živé centrum celoměstského významu. Navrhujeme přeložit komunikaci pro automobilovou dopravu na jižní stranu náměstí podél budovy Paláce Svět, uvolnit tak parkovou plochu před zámečkem a propojit ji s plochou náměstí. Tím náměstí získá také prostor k odhalení koryta Rokytky a jeho zpřístupnění.

Zachovalá část Staré Libně naplňuje místo unikátním Geniem loci. Návrh přistupuje s respektem k historii a identitě místa a stávající stavby se snaží začlenit do života města. Navrhujeme naplnit je odpovídající funkcí a navrátit život nyní chátrajícím a nevyužívaným objektům. Pro vymezení hlavních uličních a veřejných prostranství a definování hranice mezi soukromým a veřejným prostorem navrhujeme vytvoření pevných hran stavebních bloků dostavbou nyní prázdných pozemků a plochu Elsnicova náměstí tak jasně definovat. Okolí náměstí se promění na veřejněkulturní kampus, který bude městskou část reprezentovat, ve kterém se bude nacházet množství obchodů a služeb a stane se příjemným místem pro trávení volného času. Dostavba objektu jižně od Libeňského zámku, která by měřítkem budově zámečku nekonkurovala, ale doplnila by historické objekty mlýnu a pivovaru, napomůže k vymezení nejen prostoru náměstí, ale k vytvoření nástupu do parku a vymezení nového Mlýnského plácku.

Umístění čtvrti v přímé návaznosti na říčku Rokytku a Thomayerovy sady, park Pod Korábem a zahradu u Grabovy vily poskytuje unikátní přístup ke stávající zeleni. Návrh usiluje o posílení a rozvoj těchto předností. Doplněním nových a podporou již stávajících pěších prostupů dojde k propojení jednotlivých ploch a zelená infrastruktura se stane přirozenou součástí území.

Severní část nabízí novou osu komponovanou od plánované železniční zastávky, budoucího důležitého místa v území, směrem ke kostelu sv. Vojtěcha. Stane se důležitou komunikací v území, které se nabízí k přestavbě. Navrhujeme asanaci stávající budovy městského úřadu. Nabízí se několik variant o jeho možném přesunu, ať do jiného z bloků v severní části území, či do míst Elsnicova náměstí. Zástavba by měla držet pevnou uliční hranu nejen podél nové komunikace od železniční zastávky, ale také podél ulice Zenklova. Navrhovaným uzavřením prostoru před kostelem dochází k vytvoření a jasné definici jeho předprostoru, k vytvoření reprezentativního nástupu do území. Navrhujeme doplnění nového pěšího propojení v jižní části Grabovy zahrady, a to ať jejím pouhým zpřístupněním, nebo posunutím jižní zdi a vytvoření komunikace pro pěší, případně také automobilovou dopravu. Dojde nejen ke zlepšení přístupu k řece, ale také k napojení průmyslové zóny, kde se plánuje budoucí přestavba. Detailní řešení a ověření trasování nových komunikací vzhledem k majetkovým vztahům, terénní konfiguraci, vedení stávající technické infrastruktury apod. bude předmětem navazujících územních studií.