Ověřovací studie souboru staveb Prachatice

Předmětem soutěže bylo navrhnout v sídlištní struktuře města Prachatice 50 bytových jednotek s umístěním 100 parkovacích míst. Bytový standard a bytový mix byl zadán velkoryse a město zároveň v místě požadovalo prověření umístění prodejny o velikosti 1 000 m².

Na pozemek jsme umístili tři jednoduché objemy, tři svébytné domy na společné do svahu zapuštěné podnoži podzemního parkování. Vědomě jsme se rozhodli nestavět na celém pozemku, ale ponechat jeho část jako rezervu pro budoucí využití. Jednoduchou formou domů jsme navázali na okolní charakter tvořený převážně strohými solitéry a také na „uliční“ čáru definovanou stávajícími bodovými domy.

Název projektu: Ověřovací studie souboru staveb, Prachatice
Umístění: 3. místo
Autoři: Pavel Hnilička
Spoluautoři: Jan Pačka, Ondřej Lebeda
Spolupráce: Veronika Žďárská
Klient: Město Prachatice
Řešené území: 11 ha
Rok: 2023

Nad upravený terén vystupují tři lapidární hmoty, kde se každá skládá ze dvou se navzájem protínajících objemů. Vyčnívající balkony dotváří hmotovou gradaci každého objemu přes jeho diagonální osu. Hmoty jsou zvoleny záměrně jednoduché, aby co nejvíce navazovaly na stávající charakter sídliště a nevnášely do prostředí cizí elementy.

Domy jsou také materiálově pojaty minimalisticky, s hlavním důrazem na kontrast povrchů. Tímto kontrastem materiálů podporujeme hmotové řešení každého domu. Měkkým materiálem strukturované omítky opatřujeme hlavní hmoty, zbylé prvky jsou v kontrastu vůči domu jako elementy hladké a tvrdé. Jedná se o sokl domu, balkony, římsy a parapety, ty jsou tvořené hladkým pohledovým betonem.

Prostory mezi domy tvoříme jako průchozí poloveřejné prostory s cílem ponechat je co nejvíce zelené. Pochozí povrchy jsou pojaté jako propustné pražce, které volně zarůstají do terénu.

Drobnými zásahy upravujeme bezprostřední okolí. Stávající i nově navržená parkovací stání navrhujeme předláždit propustnými povrchy. Veškerá stání doplňujeme stromy.

Prodejna potravin je umístěna úmyslně blíže směrem k sídlišti a větší koncentraci obyvatel. Tento objekt si představujeme opět jako jednoduchý objem skrytý pod zelenou střechou. Vstup do prodejny navrhujeme z nově vytvořené malé piazzetty.