Řadové rodinné domy Červený vrch

Výškovým i půdorysným uspořádáním členíme objem staveb do menších celků. Zakřivení jak vodorovné, tak i svislé, vytváří jedinečný prostor mezi budovami. Každý prostor je svým tvarem svébytný a přitom je součástí celku. Základem většiny řadových domů je výškové rozdělení o polovinu patra, které sleduje sklon terénu. Garáž je tak s výhodou umístěna na nejnižším místě, zatímco vstup je o polovinu patra výš. Ušetří se tím dlouhé a hluboké zářezy pro příjezdové rampy. Díky níže položeným garážím do částečně zapuštěného podzemí se úroveň obytného podlaží dostává o půl patra nad ulici. Z domu je tedy dobře vidět ven, ne však z ulice do obytného prostoru domu. Výhled ven z oken obytných místností zvyšuje díky přímé sociální kontrole bezpečnost na veřejném prostranství a tím jeho pobytovou kvalitu.

Na druhé straně domu pak hlavní obytné podlaží plynule navazuje na zahradu. Výškové rozčlenění domů je navíc podpořeno rozčleněním půdorysným. Níže položená hmota s garážemi je mírně odsunuta od uliční čáry, zatímco ložnicová část je předsunuta a vytváří tak krytý vstup. Půdorysné odsazení objemů poskytuje intimní krytý prostor u domu pro venkovní posezení. Sousední domy jsou vždy navzájem odcloněny půdorysně odsazenou částí domu.

Název projektu: Řadové domy Červený vrch
Autoři: Pavel Hnilička
Spoluautoři: Ondřej Lebeda, Jan Pačka, Veronika Žďárská, Linda Skřivánková
Dopravní infrastruktura: Projekce dopravní Filip s. r. o.
Krajinářská architektura: Steiner Malíková krajinářští architekti
Klient: KKCG Real Estate Group a. s.
Studie: 2023
Hrubá podlažní plocha: 4 976 m²

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Červený vrch se svou nadmořskou výškou 327 m n. m. se nachází severně od ulice Evropská, zhruba v polovině délky této významné metropolitní tepny, jež je spojnicí centra Prahy 6 - Vítězného náměstí s Letištěm Václava Havla. Řešené pozemky navazují na sídliště Červený vrch vystavěné v druhé polovině dvacátého století.

Volná struktura sídlištního charakteru zde sousedí s přírodním parkem Šárka - Lysolaje, který se rozléhá podél Litovického či Šáreckého potoka. Tento významný krajinný prvek definovaný morfologií terénu se leží v údolí Divoké, Tiché a Dolní Šárky a nabízí možnosti kontaktu místních obyvatel s přírodou v bezprostřední blízkosti.

Cenná lokalita na terénní hraně zastavěného území přímo nad údolím Tiché Šárky vyzývá ke svébytnému přístupu a podněcuje ideu podtrhnout atraktivitu místa kvalitním urbanistickým a architektonickým řešením.

Řešený pozemek je vymezen z východu přístupovou komunikací, která je kolmá na ulici Arabskou (Evropskou) a umožňuje přístup na pozemek z jihu. Ze severu je pozemek definován přístupovou komunikací k zahrádkářské kolonii, která se rozléhá severně od parcely v sadu Třešňovka. Z jihozápadní strany parcelu lemuje stávající bytový dům v ul. Tibetská a pěší propojení podél domu.

Návrh urbanistické struktury řešené enklávy se snaží využít přednosti místa - kontaktu s přírodou, dálkových výhledů v severní části a reagovat na danosti stávající zástavby z jihu. Navrhujeme tedy jasnou linii zástavby na hodnotnější severní straně pozemku. Linii řadových domů jemně tvarujeme do měkké křivky, která navazuje na přírodní charakter místa a reaguje na zastavitelné funkční plochy vymezené územním plánem. Směrem na jih pak strukturu doplňujeme o dvě řady menšího počtu řadových rodinných domů, které využívají východně-západní orientaci a jsou napojeny na kratší komunikaci.

Křivka hlavní obytné ulice nejprve od napojení na stávající komunikaci mírně stoupá, aby poté mohla klesat směrem na západ a být zakončena ve formě zeleného ostrova. Zakončení ulice je zklidněno změnou charakteru. Nabízí možnost odpočinku ve stínu stromů a přirozeného vsakování dešťových vod. Prostupnost území je zajištěna navázáním navržených ulic a pěších propojení na stávající chodník v jižní části parcely. Návrh umožňuje procházku do blízkého Šáreckého údolí i pěší dostupnost městské hromadné dopravy v ulici Evropská.

Všechny domy mají předzahrádku. Vzniká tím osvědčený a ozkoušený model návaznosti staveb pro bydlení na veřejná prostranství. Předzahrádka poskytuje přechodový stupeň mezi soukromým a veřejným. Na uliční čáře stojí plot s brankou pro pěší a vraty pro příjezd automobilů. V pilíři oplocení je osazena schránka a přípojkové krabice včetně měření energií a odpadové nádoby. Na stavební čáru navazuje předsazená ložnicová část domu vždy v jedné linii. Tím domy vytvářejí svébytný celek, který svou hmotovou rozčleněností zjemňuje měřítko staveb. Zahrady u domů se zarovnávají k hlavnímu obytnému prostoru a vytvářejí tak kaskádovité uspořádání, které dovolí/umožní výhled do krajiny.

KONCEPCE KONSTRUKČNĚ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A MATERIÁLOVÉHO ŘEŠENÍ

Nosná konstrukce domů je navržena ze železobetonových stěn s využitím recyklovaných stavebních materiálů (např. rebetong) a keramických či vápenopískových cihel. Nosné vodorovné konstrukce jsou navrženy ze železobetonu (rebetong). Vnější plášť tvoří kontaktní zateplení kvalitním izolačním materiálem pro dosažení nízkoenergetického standardu obálky budovy. Na vnějším lící obvodových zdí je použita lícová cihla, resp. cihelný pásek. Různé barvy cihel a práce s hloubkou spáry a její barevností dovolí určitou adjustaci každého domu do nezaměnitelné podoby.

Každý dům by se za pomoci cihelných obkladů a rozdílné barevnosti okenních rámů měl stát zapamatovatelným a odlišitelným v rámci řady. Okna jsou osazena na vnitřní líc zdiva. Tím bude fasáda působit masivně. Omezení velkoformátových oken pouze na hlavní obytný prostor má pozitivní efekt na energetickou spotřebu domu a pobytovou kvalitu, pro kterou je výhodné docílit masivnosti konstrukcí. Masivní stěny umožňují absorpci energie a vyrovnání teplotních výkyvů mezi dnem a nocí. Okna předpokládáme dřevěná s trojskly, vnitřní podlahy dubové, dlažbu velkoformátovou kalibrovanou, vnitřní omítky sádrové, vnitřní dveře dřevěné hladké bezfalcové, obložení schodišť dubové, v garáži a skladech bezesparou litou stěrku.

Zdrojem tepla pro rodinné domy navrhujeme tepelná čerpadla (země - voda, případně vzduch - voda). Vytápění domů bude řešeno podlahovým teplovodním topením. V rámci domů navrhujeme využít řízeného větrání s rekuperací. Na střechách domů budou osazeny fotovoltaické panely pro výrobu elektrické energie, jejíž přebytky doporučujeme ukládat do baterií. Pro splachování toalet doporučujeme využití šedé odpadní vody. V rámci rodinných domů navrhujeme extenzivní zelené střechy s akumulační vrstvou.

KONCEPCE PRINCIPŮ PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Pro zachování trvale udržitelného rozvoje vnímáme jako nesmírně důležité rozhodnutí zadavatele pro využití nezastavěných ploch uvnitř městské zástavby, namísto zabírání půdy v extravilánech sídel. Jako významné elementy pro trvale udržitelný rozvoj vnímáme kvalitu architektury, krásu a funkčnost budov, která není pomíjivá a umožní jejich dlouhou životnost. V rámci práce s veřejnými prostranstvími a krajinným řešením se snažíme o tvorbu příjemného obytného prostředí, které bude podporovat komunitní život místních obyvatel. Za samozřejmé vnímáme hospodárné nakládání s dešťovou vodou a eliminaci teplených ostrovů. V návrhu domů kladem důraz na principy využívání recyklovaných a recyklovatelných stavebních materiálů, využití obnovitelných zdrojů pro vytápění a případné chlazení objektů.