Regulační plán centra Říčan

Řešené území je klíčovým prostorem Říčan, urbanisticky významným pro obraz města. Původní velkorysý středověký tvar náměstí je dodnes velice dobře čitelný a je jednou z nejcennějších kvalit města nejen pro Říčany samotné, ale i pro širší okolí

 

Autoři:  Pavel Hnilička, Daniela Šteflová, Petr Cuchý
Objednatel:  Město Říčany
Doprava: Ing. Pavel Kraus
Městské inženýrství: Ing. Jitka Thomasová
Návrh: 2009
Velikost řešeného území: 27,72 ha

Navrhujeme chránit urbánní strukturu včetně hodnotných staveb (kostel, faru, zříceniny hradu, školu, oblast Podskalí a Podhradí) a části území zvýšené ekologické hodnoty: Říčanský potok včetně jeho nivy a Mlýnský rybník.

Regulační plán ovšem nesmí být z principu pouze ochranářský, ale musí stanovit pravidla pro novou výstavbu, která je pro oživení území žádoucí. Regulační plán nesmí město konzervovat do dnešní podoby, jež je pouze mezníkem v jeho bohatém vývoji. Budoucí rozvoj centra Říčan by měl novou výstavbou obraz města zlepšovat a zkvalitňovat.

Regulační plán řeší jednotlivá veřejná prostranství jako soubor navzájem propojených trojdimenzionálních prostor s odlišnými charaktery. Jejich utváření je dáno uličním profilem, tj. návrhem veřejného území, a zároveň pravidly pro území soukromé.

Regulační plán vymezuje hranici mezi veřejnými a soukromými prostory. Veřejné nezastavitelné prostory tvoří ulice, náměstí a městské parky. Soukromé zastavitelné prostory tvoří bloky, jež jsou ohraničené uliční čárou. Dále stanovuje stavební čáru jako rozhraní vymezující podmínky zastavění území v rámci bloku a určující pro každý blok nepřekročitelnou hranici zastavění. V souladu se způsobem zastavění území bloku se rozlišují tři typy stavebních čar: uzavřená, otevřená a volná.