Tehov – studie veřejných prostranství

Klíčovým nositelem identity území jsou veřejná prostranství. Jsou důležitá pro identifikaci a dobrou orientaci v obci, významně přispívají k pocitu bezpečí obyvatel a umocňují pocit domova. Úkolem územní studie bylo stanovit základní koncepci jejich rozvoje. Důležité bylo najít vzájemné vztahy a uspořádání částí obce.

K nastavení konkrétních povah veřejných prostranství bylo nutné analyzovat celkovou strukturu území, tedy centralitu (nalezení obecně, lokálně a místně významných veřejných prostranství), a zároveň systém lokalit (část území obce vymezená na základě převažujícího charakteru).

Název projektu: Tehov - územní studie veřejných prostranství
Autoři: Pavel Hnilička, Jana Kafková, Karolína Röschl, Zuzana Moltašová
Řešené území: 21 ha
Klient: obec Tehov
Projekt: 2018

Tehov se nachází v malebné kopcovité krajině Ladova kraje. Obec je vzdálená 4 kilometry od města Říčany a přibližně 26 kilometrů od Prahy. Sídlo má kompaktní tvar a je elegantně vsazené do morfologie okolní krajiny. Velkou výhodou Tehova je jeho stabilizovaná uliční síť, která významně pomáhá k vesnickému charakteru sídla.

Hlavními pilíři koncepce generelu jsou témata Lokality, Charakter a Zelená prostupnost. Tyto fenomény vytváří kostru pro další specifikaci veřejných prostranství v podrobnějším měřítku a jsou založeny na hierarchizovaných vztazích obyvatel k území, propojení veřejných prostranství a jejich napojení na okolní obce a na vymezení a rozlišení ploch v odpovídajícím měřítku.

Podoba kvalitních a skutečně využívaných veřejných prostranství vychází z jejich významu. Zvláště citlivá jsou v tomto směru centrální místa – celoobecní, lokální a místní centra. Jedná se o prostory, ve kterých se odehrává veřejný život obyvatel a které tvoří klíčový prvek identity místa a obce. Jedním z pilířů generelu je tedy identifikace a definování těchto ohnisek.

Postup vychází z teoretického podkladu systému měřítkových úrovní, ve kterém jsou jednotky jednotlivých úrovní, tedy například obec, lokalita, blok, místo, reprezentovány určitým typem veřejného prostoru. Tento systém v praxi vnímáme jako škálu prostorů od zastavení s lavičkou a pěších zkratek přes lokální plácky až obecní centra.