Tenisový klub Na Ořechovce

Navržený objekt tenisového klubu je umístěn v severní části Macharova náměstí, v samém středu pražské vilové čtvrti Ořechovka. Už ve dvacátých letech minulého století, kdy se se stavbou této kolonie v duchu teorie zahradního města započalo, bylo s prostorem náměstí počítáno jako se společenským, obchodním a relaxačním centrem čtvrti. Pozemek dnešních tenisových kurtů byl původně zamýšlen pro školu.

Ořechovka má strukturu založenou na jasné geometrii. Stěžejním kompozičním prvkem je severojižní osa vycházející z ulice Spojená a vrcholící u pomníku obětem 1. světové války. Osa na kolmo protíná stávající společenský dům (čp. 250) i blok parku s tenisovými kurty. Největší energie a pohyb jsou soustředěny v předprostoru společenského domu (č.p. 250) v ulici Na Ořechovce. Nachází se zde obchody, restaurace a za své fungování vděčí i dostatečnému počtu parkovacích stání, které umožňují i krátké zastavení na rychlé nákupy v potravinách, pekařství či květinářství při cestě okolo.

Navrhovaný pavilon tenisového klubu umísťujeme do prostoru parku, podél stávajícího chodníku, v přímé návaznosti na stávající tenisové kurty. K ulici se objekt klubu staví hlavním vstupem, umístěným do osy Macharova náměstí, s prosklenou částí klubovny a veřejným schodištěm, které může sloužit též k posezení s výhledem na nejživější část uličního prostranství. V západní části stavby je technické zázemí klubu a do stavby integrovaná distribuční trafostanice PREDi.
Stavba klubu je umístěna volně ve veřejném prostranství. Z jižní strany objekt klubu navazuje na stávající tenisové kurty. Kurty jsou od stavby klubu odděleny bezpečnostním oplocením (v současné poloze).

Autoři: Pavel Hnilička, Petr Bočan
Hlavní inženýr: Martin Jirsa
Klient: Městská část Praha 6
Hrubá podlažní plocha: 242 m²
Projekt: 2020
Realizace: 1Q/2024

Stavba má charakter nízkého, podélného pavilonu posazeného zhruba 1,0 až 1,5 metru nad úroveň ulice, který navazuje na stávající nivelitu tenisových kurtů na druhé straně. Terénní zlom z ulice je vyrovnán zahradnicky upraveným svahem, a exteriérovým schodištěm, které je přímo v severojižní ose Macharova náměstí.

Pavilon ctí výrazový charakter první republiky a užívá klasických architektonických prvků jako je sokl, sloupový řád a překlad s římsou. Zdůrazňuje řemeslné zpracování a tektoniku konstrukce. Jednotlivé konstrukční prvky jsou viditelné, avšak celkově působí vzdušným dojmem a souzní s parkovým prostředím Macharova náměstí. Svým výrazem evokuje lázeňské altány a kolonády spojené s relaxací a vybízí k zastavení. Hlavním stavebním materiálem nadzemní části je tvrdé dřevo (dub). Nosný systém pavilonu tvoří sloupy kruhového průřezu s entazí, masivní překlady dekorované reliéfy a příčné krokve zešikmené na koncích ve dvou směrech - tím je docíleno vizuálního odlehčení střešní konstrukce. Sloupy jsou vetknuty a spojeny s průvlakem pomocí ocelových patek a hlavic. Je kladen důraz na kvalitu, vysokou životnost a řemeslné zpracování materiálů.

Klubová místnost je převážně prosklená, otevřená do tří stran – na kurty, na terasu a směrem k ulici. Konstrukce výkladců se skládá ze subtilních kovových rámů s posuvnými a otočnými dveřmi. Podlaha klubu je navržena z litého terazza. Podhled tvoří dřevěný kazetový strop. Obložení plných částí fasády je řešeno širokými palubkami se spoji na pero a drážku. Sokl, na kterém je konstrukce usazena, je navržen z betonu - viditelné části z pohledového betonu, popřípadě kamenicky opracované.

Na střeše objektu je navržena vyhlídková terasa – s palubou z masivních prken a ocelovým zábradlím z nerezových sítí. Střecha je plochá, s vnitřními vpustmi, řešená s extenzivní vegetací.

Tenisový klub je částečně podsklepená, jednopodlažní novostavba se střešní vyhlídkovou terasou, navazující na stávající tenisové kurty na Macharově náměstí. Objekt zahrnuje klubovou místnost, určenou pro setkávání a trávení volného času čekání sportovců, dále šatny, záchody, provozní zázemí, skladovací prostory a vestavěnou distribuční trafostanici. Stavba též zahrnuje veřejně přístupné WC pro osoby s omezením pohybu a orientace. Provozně se jedná o klubové sportovní zařízení – nikoliv o kavárnu či veřejné přístupnou provozovnu stravování.

Dispozičně se pavilon dělí do dvou částí – západní část stavby je technická a servisní - není vytápěná a zahrnuje sklady sportovního náčiní a antuky, výstup na střešní vyhlídkovou terasu a místnost trafostanice. Východní část stavby je vytápěná a částečně podsklepená. Nachází se zde prosklená klubová místnost se zhruba 20 místy k sezení, s provozním zázemím a s přímým vstupem na venkovní terasu a směrem ke kurtům. V suterénu jsou umístěny šatny pro sportovce a toalety pro klub. Součástí přízemí je též veřejná toaleta, řešená pro osoby s omezenou schopností pohybu. Tato toaleta je přístupná samostatně z venkovního prostoru a může být provozována nezávisle na klubu.

Stavba je navržena pro celoroční provoz. Provozně návrh předpokládá 1-2 zaměstnance, kteří budou zajišťovat provoz klubu – tj. rezervace a půjčování sportovišť a sportovních potřeb, údržbu kurtů a klubu a doplňkový prodej.

U pultu předpokládáme kromě zajištění rezervací a půjčování klíčů též doplňkový prodej teplých a chlazených nápojů a balených trvanlivých potravin, včetně mraženého zboží. Nepředpokládá se výčepní zařízení ani prodej alkoholických nápojů.

Šatny budou vybaveny skříňkami na obyčejné mechanické klíče. Kapacita šaten se předpokládá cca 2x 20 skříněk. Střešní vyhlídková terasa má zvláštní uzamykatelný vchod z prostoru od tenisových kurtů a předpokládá se pouze občasný provoz, např. během turnajů apod. Přístup na terasu je zajištěn točitým ocelovým schodištěm.