Územní plán města Dobřichovice

Hlavní ideu územního plánu lze shrnout do pěti základních témat:

1. MĚSTO NA ŘECE S VILOVOU ZÁSTAVBOU

Dobřichovice jsou charakteristické svou polohou na řece Berounce a vilovou zástavbou. Územní plán navrhuje zachovat a posílit stávající hodnotný charakter residenčních čtvrtí. Pravidla a prostorové regulativy jsou stanovena tak, aby byl zachován a rozvíjen jejich jedinečný charakter.

Autoři:  Pavel Hnilička, Daniela Šteflová, Jana Kafková, Lucie Leňo Cutáková
Klient:  Obec Dobřichovice
Doprava:  Ing. Josef Filip
Městské inženýrství: Ing. Petr Hrdlička
Přírodní podmínky:  Ing. Jan Dřevíkovský
Řešené území:  10,91 km²
Počet obyvatel: 3 488

2. OCHRANA VOLNÉ KRAJINY
Vzhledem k poloze Dobřichovic v pražské aglomeraci je v nezastavitelném území kladen důraz na rekreační potenciál. Územní plán navrhuje místa, kde je vhodné propojit obytné oblasti s okolní přírodou a umožnit pěší prostupy do přilehlých lesů či otevřené krajiny.

3. ROZVOJ SMĚREM DOVNITŘ MĚSTA V RÁMCI DANÝCH HRANIC
V návrhu je snaha maximálně zachovat současnou rozlohu sídla, hranice je pouze na několika málo místech mírně adjustována za účelem dosažení kompaktního tvaru sídla. Rozvoj sídla je směřován dovnitř, k zaplnění rezerv v zastavitelném území a k zintenzivnění zástavby v centrálních částech města.

4. PODPORA A ROZVOJ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
V územním plánu je podpořeno stávající centrum, dále vznik nového centra v oblasti nádraží. Územní plán navrhuje proměnit ulice Pražskou a Tyršovu na městské obchodní třídy, podél ulic doplnit veřejnou vybavenost, chodníky a stromořadí tak, aby se na těchto prostranstvích chodec cítil bezpečně, příjemně a intenzivněji je využíval.

5. MOŽNOST PRÁCE V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ
Územní plán nastavuje způsob využití budov tak, aby se v přiměřené míře umožnila práce v místě bydliště a Dobřichovice se neproměnily v lokalitu pro pouhé bydlení zcela závislou na Praze. Pro vyvážený rozvoj města nastavuje územní plán podmínky pro rozvoj obchodu a služeb a drobné výroby, která nenaruší převažující obytný charakter území.