Územní plán obce Svojetice

V době, kdy obce v zázemí hl. m. Prahy ztrácejí svůj původní charakter a stávají se enormně rozlehlými „noclehárnami“, považujeme za stěžejní část návrhu vytvoření hranic zástavby.
Autoři:  Pavel Hnilička, Daniela Šteflová, Ida Čapounová
Klient:  Obec Svojetice
Doprava: Jiří Tomášek
Městské inženýrství: Jitka Thomasová, Miroslav Procházka
Přírodní podmínky:  Jan Šteflíček
Řešené území:  257 ha
Schváleno:  2013

Jižním a západním směrem se obec nemá téměř již kam rozpínat, protože dosáhla hranic lesa. Zato směrem severním by teoreticky mohla srůst s Tehovcem, Srbínem a následně Mukařovem v jednu velkou aglomeraci, v níž se hranice mezi obcemi stírají a krajina je plnoplošně pokryta sídelní kaší.

Původní jádro obce Svojetice leží zcela mimo těžiště zastavěného území. Nová výstavba se chaoticky a bezkoncepčně rozrůstala jižním a západním směrem k lesům. Oproti původní vesnici s velkoryse založenou návsí, jak v době zakládání vesnic bývalo zvykem, je novější zástavba ochuzena o kvalitní veřejná prostranství. Ulice jsou ve svých šířkových profilech podměrečné a zmatečně vedené s mnohými slepými cestami, často dokonce bez možnosti otáčení vozidel.

Navrhujeme vysadit nové remízky a mezi nimi rozprostřít krajinnou zeleň v podobě pastvin a nízkých keřů. Tento krajinný pás vysázený v dnešní době vymezí hranici zastavitelného území do budoucna, aby nebyla jen „čarou na výkrese“, ale hmatatelnou skutečností.

Nové rozvojové plochy jsou navržené v etapizaci. První etapa zahrnuje využití rozvojových ploch navržených stávajícím územním plánem. Teprve následně lze přistoupit k zástavbě nových rozvojových ploch po nově vysázenou zelenou hranici.