Územní plán Ostopovice

Koncepce územního plánu je postavena na usměrnění doposud převážně extenzivního rozvoje obce. Prioritou je zastavění prázdných míst v blízkosti centra a využití proluk ve stávajícím zastavěném území, po kterých mohou následovat lokality v okrajových částech. Zástavba obce je ze severní a jižní strany přirozeně vymezena železniční tratí a masivem Přední hory. Územní plán jasně určuje vhodnou hranici zastavitelného území na východní i západní straně obce a vymezuje tak sídlo vůči volné krajině.

Urbanistickou koncepci územního plánu Ostopovic lze shrnout do tří základních témat:

1. Klidné bydlení v zázemí Brna
2. Krajina zahrádkových osad
3. Brána do Bobravy

Název projektu: Územní plán Ostopovice
Autoři: Pavel Hnilička, Jana Kafková, Zuzana Moltašová
Spolupráce: Michal Leňo, Karolína Röschl, Vít Výpar, Josef Filip
Klient: Obecní úřad Ostopovice
Projekt: 2020

1. Klidné bydlení v zázemí Brna
Ostopovice nabízejí příznivé podmínky pro bydlení v rodinných domech ve venkovské obci v blízkosti Brna. Obci se sice vyhnula nekoordinovaná prudká vlna satelitní výstavby, avšak okrajové části, kde se nachází nová zástavba, ještě nejsou urbanisticky dotvořeny. Územní plán navrhuje zkvalitnění těchto lokalit doplněním chybějící zástavby a zlepšením její prostupnosti. Podél západního a východního okraje navrhuje zelený pás, který zajistí jeho plynulý přechod do volné krajiny.

2. Krajina zahrádkových osad
Významná část katastrálního území Ostopovic je pokryta rekreačními chatovými a zahrádkovými osadami. Územní plán zamezuje přestavbě rekreačních objektů na stavby pro trvalé bydlení. Dále vymezuje jasné hranice chatových a zahrádkových osad, aby nedocházelo k jejich srůstání a neničil se tím charakter okolní krajiny. Chatové a zahrádkové osady jsou situovány na pohledově exponovaných místech, územní plán proto stanovuje regulativy, které koordinují jejich výstavbu s důrazem na charakter jednotlivých osad a jejich polohu v krajině.

3. Brána do Bobravy
Krajinný ráz Ostopovic výrazně utvářejí východní okraje Omické vrchoviny. Krajinné hodnoty jsou chráněny a rozvíjeny jasným vymezením zastavitelného území a vymezením ploch s rozdílným způsobem využití pro nezastavěné území. Nezastavitelným územím vede množství pěších a cyklistických cest, které územní plán upevňuje a místy doplňuje. Dalším hodnotným krajinným prvkem je nedokončená stavba tzv. německé dálnice. Územní plán tento fenomén v území fixuje zatříděním do systému cest a krajinné infrastruktury. Rozvoj rekreačního potenciálu volné krajiny územní plán iniciuje vymezením ploch krajinné vybavenosti.