Územní plán Řevnice

Hlavní ideu územního plánu lze shrnout do tří základních témat:

1. ŘEVNICE JAKO ZAHRADNÍ MĚSTO
Vilové čtvrti vzniklé na počátku 20. století s jejich dobře založenou sítí veřejných prostranství nabízejí příjemné místo k životu. V územním plánu je podporován a chráněn charakter zahradního města, nová výstavba by měla odpovídat tomuto charakteru, u nových veřejných prostranství je kladen v územním plánu důraz na obytnost a prostupnost.

 

Autor:  Pavel Hnilička, Lucie Leňo Cutáková
Spolupráce:  Jana Kafková
Objednatel: město Řevnice
Doprava:  Ing. Josef Filip
Městské inženýrství: Ing. Petr Hrdlička
Přírodní podmínky:  Ing. Jan Dřevíkovský
Velikost řešeného území: 10,14 km²
Počet obyvatel: 3 366

2. ŘEVNICE JAKO BRÁNA DO BRD
Zástavba Řevnic sahá až k samému kraji Brdských lesů. Jejich zelený horizont viditelný z velké části města dokresluje nezaměnitelný charakter města. Les nabízí velký rekreační potenciál jednak pro místní, ale také pro turisty přijíždějící do města. V územním plánu je v maximální možné míře chráněn les a okolní volná krajina. Blízkost lesa ovšem přináší i problémy se stékající vodou při velkých deštích. V územním plánu je navržen systém záchytných příkopů, které odvedou srážkovou vodu do stávajících vodních toků a koryt.

3. ŘEVNICE JAKO ZELENÉ MĚSTO
V zastavěné území města se nachází mnoho zelených ploch ať už jako parky, hřiště nebo nezpevněné části veřejných prostranství. Územní plán tato místa chrání, případně navrhuje jejich rekultivaci. Mnohé z nich se nacházejí v samotném centru města a měla by být patřičně reprezentativní (náměstí Jiřího z Poděbrad, prostranství u Zámečku). V lokalitě Za Vodou je v územním plánu navržen rozvoj sportovišť a nová rekreační louka.