Územní studie části města Kuřimi

Díly za sv. Janem je monofunkční obytná čtvrť vzniklá v 90. letech 20. století. Zástavba vznikala živelně bez širších urbanistických souvislostí.

Autoři:  Pavel Hnilička, Marek Řehoř
Objednatel:  Město Kuřim
Projekt: 2009
Řešené území:  6,8 ha

Chodníky jsou příliš úzké, ve veřejném prostoru chybí zeleň. Urbanistická studie navrhuje zlepšení problematického území čtvrti Díly za sv. Janem - okrajové části města Kuřimi. Cílem návrhu je:

1. Doplnění stávající sídelní struktury a napojení na město

2. Vytvoření veřejných prostorů a zeleného prstence, zvýšení kvality životního prostředí. Doplnění nového náměstí a parků uvnitř čtvrti, zavedení hierarchie ulic, zlepšení orientace. Založení zeleného prstence a odclonění od plánovaného rychlostního obchvatu

3. Definování zřetelné hranice mezi městem a volnou krajinou, včetně stanovení výhledové rozvojové plochy města.