Územní studie Humpolec

Lokalita U Závodiště

Zastavitelné plochy navazují na zástavbu stávajících rodinných domů v ulici Arbesova.

 

Autor:  Pavel Hnilička
Spolupráce: Lucie Leňo Cutáková, Karolína Dvořáková, Lenka Tomášová
Klient:  město Humpolec
Doprava:  Josef Filip
Technická infrastruktura: Petr Hrdlička
Krajinné úpravy:  Steiner a Malíková krajinářští architekti
Řešené území:  31,7 ha
Návrh: 2017

Parcelace, umístění domů a veřejných prostranství je limitováno vedením kanalizačních stok. Kvůli jejich velké dimenzi finanční náročnost přeložení daleko přesahuje cenu získané plochy. Pro příjezd do území, v prodloužení ulice Luční, je navržen jeden stavební blok obklopený okružní ulicí. V návaznosti na zahrady stávajících domů je umístěn zelený plácek se stromy.

Východní část je propojena s Lužickou ulicí novou komunikací. Tato nová ulice lemuje zadní části zahrad stávajících domů, obslouží dva nově navržené domy u ulice Lužická a do budoucna nabízí možnost obsloužení zadních částí zahrad stávajících domů a jejich potenciální využití pro zástavbu. Souběžně s ulicí je vedena cyklostezka s alejí. Alej lemuje zástavbu a vytváří měkkou křivku na přechodu mezi městem a krajinou.

LOKALITA SPOJOVACÍ Základní osu nově uspořádaného území tvoří propojení ulice Litochleby a Lužická. Od ní začíná pravidelný rastr ulic, které definují stavební bloky. Navržené parcely jsou malé a úsporné. Díky umístění domu v rohu parcely je i malá zahrada dobře využitelná. Zástavba rodinných domů je rozdělena na dvě etapy, první etapa může být vystavěna ihned, výstavba v druhé etapě závisí na změně územního plánu.

Podél ulice Lužická je ponechán prostor pro větší zástavbu pro obchod, služby, skladování, výrobu apod. Tyto areály mají v zadní části vymezenou nezastavitelnou část, která by měla být ponechána co nejvíce přírodní, kvůli blízkosti Pstružného potoka. Historicky zde byla nivní louka, která kvůli nešetrným terénním úpravám zmizela. Větší domy pro obchod a služby jsou také umístěny u vjezdu do obytné zástavby z ulice Lužická.