Územní studie Zeleneč

Záměrem investora je vystavět atraktivní městečko pro cca 3 500 obyvatel v těsném zázemí Prahy. Sídlo vyroste severně od vlakové stanice Mstětice, kde se od sametové revoluce, na rozdíl od okolních obcí, nekonal žádný stavební rozvoj.

Název projektu: Nové městečko Zeleneč
Autoři: Pavel Hnilička, Lenka Tomášová, Jana Kafková, Karolina Röschl, Zuzana Moltašová
Řešené území: 126 ha
Klient: Levinhor, s. r. o.
Projekt: 2019

Cílem projektu je navrhnout kvalitní bydlení včetně služeb a pracovních příležitostí. Vzhledem k silnému magnetismu Prahy a předpokládanému počtu obyvatel sice není možné vystavět úplně samostatné městečko, přesto bude nové sídlo v odpovídající míře obsahovat občanskou vybavenost, obchody a služby včetně pracovních příležitostí. Zásadní bude jeho orientace na stávající kapacitní kolejovou dopravu, která územím prochází.

Dosavadní rozmach sídelní kaše porevoluční doby je zdrojem cenných zkušeností a ponaučení, jak řešit návrh sídla lépe. Podstatným prvkem návrhu musí být zajištění každodenních potřeb pro nové obyvatele v místě tak, aby se nestalo pouhou noclehárnou. Vedle převažující funkce bydlení počítá projekt s obchody a službami (i většími jako např. Billa, Tesco Express), školou pro cca 600 žáků, školkou pro cca 200 dětí, obecním úřadem se společenským sálem pro cca 200 diváků, venkovními sportovišti pro fotbal, volejbal, basketbal, krytou sportovní víceúčelovou halou o ploše 900 m² včetně dalších místností jako je posilovna, prostor pro squash, saunu apod. Návrh dále počítá s dětskými hřišti, kaplí, hřbitovem, klubovnami pro volnočasové aktivity, domem pro seniory, hospodami, sběrným dvorem a další vybaveností. Ta by měla nabídnout nové pracovní příležitosti v takových provozech, které budou slučitelné s bydlením, a to zejména s ohledem na hluk a možný zápach. Příjemné a atraktivní bydlení bude založené na různorodé typologii staveb od samostatných vil na větších pozemcích po dvojdomy, řadové domy až po menší bytové domy se službami v parteru. Zejména aktivní parter domů (výkladce obchodů a služeb) výrazně ovlivňuje kvalitu a atmosféru veřejných prostranství. Různorodá typologie staveb bude stavěná různými architekty a přispěje k živosti a atraktivitě sídla, jako celek však musí být sjednocena spojujícími pravidly a jednotným regulačním plánem. V něm je třeba vymezit míru svobody a chaosu. Je zřejmé, že úplné uvolnění pravidel kvalitu nepřináší, jak je patrné na suburbiích stavěných v divokých 90. letech minulého století.

S kvalitou života a bydlení přímo souvisí závislost na automobilu jako jediném možném dopravním prostředku v řídce obydlených lokalitách. Pokud se nabídka rozšíří na více druhů dopravy a sídlo bude založené na krátkých vzdálenostech s jasnou podporou pěší a cyklistické dopravy, pak se úroveň kvality bydlení významně zvedne. Tento princip znamená kolem nádraží připravit hustotu obyvatelstva cca 100 ob. / ha a na teprve na okraje ji rozředit na cca 50 až 30 ob./ha. Sídlo bude vedle kolejové dopravy obslouženo autobusy, součástí návrhu bude rozmístění zastávek. Veřejná prostranství musí zejména starým lidem a dětem nabídnout pohodlné, bezpečné a přívětivé prostory pro pohyb v sídle. S kvalitou obytného prostoru ulic souvisí stromořadí, které poskytují v parných dnech stín a čistí vzduch. Nedílnou součástí výstavby sídla je úprava krajiny, která je podstatnou měrou již doslova rozsekána vedením nadřazené technické infrastruktury, jako je např. ropovod Družba, nebo vodovod z Káraného do Prahy. Území je dále ovlivněno budoucím zkapacitněním silnice č. II/101 a budováním rozsáhlých logistických hal na jižní hranici za tratí. Takto člověkem výrazně technicistně proměněná krajina bude vyžadovat práci s terénem a výsadbou lesů a parků, aby byla atraktivní pro bydlení. Výsadba a modelace terénu může pomoci odclonit hlukový a světelný smog. Dále pomůže zlepšit klima sídla v jinak větrné poloze. Předpokladem návrhu bude zachování stávajících mokřadů a propojení krajiny na síť cyklostezek a pěších cest v návaznosti na nové sídlo. Atraktivita krajiny bude mít pozitivní dopad do prodejnosti nových domů. Obec Zeleneč je toho dobrým příkladem nejen pro ostatní obce.