Zažehnout v žácích jiskru: jak vidí Pavel Hnilička výuku na UMPRUM

2015

Devadesátá léta byla ve znamení rozjezdu podnikání a počátků kapitalismu. Ještě jako student jsem nastoupil na praxi k Luboši Zemenovi do ateliéru 4DS. Já se učil na ČVUT a on na UMPRUM a to už se společníky studenty startovali svůj atelié...

Více

Pražské stavební předpisy jsou připraveny do druhého kola projednání

2014, BULLETIN ČKA 1/14

Text Pražských stavebních předpisů prošel prvním kolem připomínek, ve kterém bylo podle legislativních pravidel Magistrátu hl. m. Prahy obesláno všech 32 odborů magistrátu a Městská policie. Celkem přišlo přes 300 připomínek. V ...

Více

Doporučení k zateplování staveb

2017, BULLETIN ČKA 3/17

Článek je reakcí na realizaci necitlivého zateplení historické školní budovy v Kamenných Žehrovicích. Protože se bohužel nejedná o ojedinělý případ, připravil Pavel Hnilička ve spolupráci s ČKA doporučení postupu zateplování staveb.

Stěny

...

Více

Nové pražské Obecně technické požadavky

2012

Na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy bylo na jaře roku 2012 zřízeno nové pracoviště pro územní a stavební standardy, které má na starosti přípravu novely pražských OTPP (vyhláška č. 26/1999 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze). Tento př...

Více

Podlažnost městských domů

2006, časopis Architekt 4/2006

Umíme dnes stavět města? Ač si většinou myslíme, že ano, stavíme většinou jen jakousi sídelní kaši, rozbředlou nízkopodlažní zástavbu, která není ani městem, ani vesnicí, natož vysněnou oblastí plnou zeleně, kde by se ...

Více

Sen o kompaktním městě

2011, Kompaktní město: výstava v galerii 4AM v Brně

Kompaktní město je městem krátkých vzdáleností. Vše, co potřebujeme, máme po ruce a můžeme obejít pěšky. Kompaktní město je pohodlné a příjemné k životu. Dávno pryč jsou doby, ...

Více

Jak nastavit pravidla pro výstavbu? Porovnání Prahy a světových metropolí

2012, Inventura urbanismu

Profesor Dietmar Eberle na škole ETH v Curychu došel k zajímavému postřehu. Všiml si, že myšlenky, které se na škole architektury diskutují, se obyčejně po nějakých 20 letech dostanou do praxe. Přál bych si, aby se některé dnes na té...

Více

Bydlení v roce 2015

2005, Lidové noviny

Navrhování a stavění domů vyžaduje určitý výhled do budoucnosti. Dům není krátkodobou záležitostí a plánuje se pro čas, který teprve přijde. A tak je architekt chtě nechtě futurologem. Musí umět předvídat, jak se bude společnost ...

Více

Past

2005, Lidové noviny

Pár let po sametové revoluci si pan František uskutečnil svůj dávný sen. Vydělal peníze, vzal si půjčku a postavil si svůj vlastní rodinný dům. Pozemek si vybral na jihozápadním okraji Prahy v Trněném Újezdě. Vesnici ...

Více

Svojetice se chtějí vymanit ze sídelní kaše

2012, časopis Moderní obec

Na příkladu obce Svojetice bych rád ukázal možné přístupy urbanistické práce v existující zástavbě sídelní kaše. Obec leží na jihovýchodním okraji Prahy, cca 25 km od centra, poblíž nádherných Voděradských bučin- Původně ...

Více

Město v krajině nebo spíše „městokrajina“?

2008, příspěvek na konferenci Dny SZKT v Luhačovicích

Co je dnes krajinou? Vyslovíme-li slovo krajina začnou nám na mysli tanout obrazy. Možná trochu idylické a romantické. U nás to budou mírně zvlněné svahy s poli a loukami, remízky, místy chomáč...

Více

Program na obnovu předměstských aglomerací

2008, časopis ASB

Co je to sídelní kaše?
Poprvé v lidské historii žije většina obyvatel ve městech a na předměstích. V Evropě bude v příštích desetiletích takto žít dokonce 80 až 90 % populace. Sídelní kaše, kde se nové přírůstky ...

Více

O studiu na ETH Zürich

2006, časopis ERA21

O absolvování pražské fakulty architektury ČVUT jsem na plný úvazek pokračoval v práci atelieru, kde jsem předtím vypomáhal jako student. Ač s diplomem v ruce, nemohl jsem se zbavit pocitu, že bych se měl ještě učit a dost možná, ž...

Více

Gion Antoni Caminada v Praze

2005, časopis ERA21

Letos v březnu přijal pozvání od občanského sdružení Kruh architekt Gion Antoni Caminada a přednesl v rámci cyklu “Napříč švýcarskou architekturou” svůj příspěvek pod názvem: “Hledání na periférii – prostory, domy a příběhy”. Prostor ...

Více

Jak jsem se stal brněnským chodcem

2005, Mladá Fronta PLUS

Tak jsem se stal na chvíli brněnským chodcem. Ne že bych byl v Brně poprvé, ale tentokrát mi jako návštěvníkovi odjinud byla dána úloha sledovat, co mě při chůzi zaujme a zarazí. Brno vnímám jako velmi ...

Více

Fenomén rodinného domu

2005, Literární noviny

Nahodilé rozesetí rodinných domů postrádá významy, ke kterým by se jeho obyvatelé mohli vztahovat a brát je za vlastní a sobě blízké. Než se pustíme do úvah o stále se rozvíjející výstavbě kolonií rodinných domů, zastavme se ...

Více

Hustota osídlení jako kvalitativní otázka bydlení

2003, časopis ERA21

Exodus na předměstí

Prostorové bujivé rozpínání měst do volné krajiny (tzv. urban sprawl) se dnes již stalo běžným jevem. Okolí většiny měst v rozvinutých zemích se nezadržitelně zalévají jakousi homogenní velmi řídkou “polévkou” ...

Více

Svojetice se chtějí vymanit ze sídelní kaše

2012, časopis Moderní obec

Na příkladu obce Svojetice bych rád ukázal možné přístupy urbanistické práce v existující zástavbě sídelní kaše. Obec leží na jihovýchodním okraji Prahy, cca 25 km od centra, poblíž nádherných Voděradských bučin- Původně malá víska se postupně proměňuje v typický „obytný satelit“, jak se nesprávně těmto lokalitám s převahou bydlení v rodinných domech bez vybavenosti říká. Nejsou totiž samostatnými sídly, ale de facto předměstími větších měst, kolem kterých se uskupují. Je na proto namístě mluvit o regionu a města chápat v širších souvislostech svého okolí, jež se na ně přímo váže.

Svojetice nemají vybudovanou vlastní kulturní a sociální infrastrukturu. Jisté zázemí nabízí obci sousední Mukařov. Přirozeným lokálním zázemím Svojetic by mělo být město Říčany, skutečným spádovým sídlem je ale hlavní město Praha.

Stavební boom

Obec pravděpodobně vznikla jako mnohé další za mohutné osidlovací vlny v období Přemyslovců. Ještě na mapě Stabilního katastru z roku 1841 jsou stavby soustředěny téměř výhradně okolo návsi. V 19. století se obec počala rozrůstat a plošný rozmach nastal již po druhé světové válce nejprve nájezdy chatařů a následně po sametové revoluci stavebním boomem kolonií rodinných domků. Zejména poslední stavební fáze byla, ostatně jako i jinde, charakterizovaná chaosem a bezstarostností v zabírání volných polí a luk pro výstavbu. Výsledkem jsou tristní veřejná prostranství a špatně prostupná síť komunikací s množstvím slepých ulic v monofunkčních plochách bydlení bez veřejné vybavenosti.

Novou zástavbou se původní jádro obce ocitlo zcela mimo těžiště zastavěného území. Oproti původní velkoryse založené návsi, jak v době zakládání vesnic bývalo zvykem, je novější zástavba ochuzena o kvalitní veřejná prostranství. Ulice jsou ve svých šířkových profilech podměrečné a zmatečně vedené.

Jsou Svojetice vlastně vesnicí? Má zástavba Svojetic vesnický charakter? S jistotou to můžeme tvrdit pouze o centrální historické části obce, která zabírá plochu pouze 6,7 ha, tedy o 5 % zastavitelného území. Ostatních 95 % plochy sídla tvoří zástavba ve formě „sídelní kaše“ neboli „urban sprawl“ (především rodinné domy, chaty). Přitom se zdá, že nechybí mnoho a rozptýlená řídká zástavba může pokrýt celé katastrální území obce, jak se tomu často v okolí Prahy děje (např. Jesenice, Květnice).

Hráz živelné suburbanizaci

V době, kdy obce v zázemí hl. m. Prahy ztrácejí obce svůj původní charakter a stávají se enormně rozlehlými „noclehárnami“, jsme považovali za stěžejní část návrhu vytvořit hranici zástavby – hráz pro živelný suburbanizační rozvoj. Jižním a západním směrem se obec nemá téměř již kam rozpínat, protože dosáhla hranic lesa. Zato směrem severním by teoreticky mohla srůst s Tehovcem, Srbínem a následně Mukařovem v jednu velkou aglomeraci, kde se hranice mezi obcemi stírají a krajina je plnoplošně pokryta sídelní kaší.

Novou zelenou hranici vytváříme z nových remízků, mezi nimiž rozprostíráme krajinnou zeleň v podobě pastvin a nízkých keřů. Tento vysázený pás v dnešní době vymezí hranici zastavitelné území do budoucna, aby nebyla jen „čarou na výkrese“, ale hmatatelnou skutečností. Z tohoto důvodu také posilujeme systém ochrany přírody (biocentra a biokoridory).

Nové rozvojové plochy jsme navrhli v etapizaci. Podle současně platného územního plánu je v obci vymezeno zastavitelné území o velikosti 131 ha, z toho je dosud 49 ha nezastavěných. První etapa tedy logicky zahrnuje nejprve využití stávajících rozvojových ploch a teprve následně lze přistoupit k zástavbě nových rozvojových ploch po nově vysázenou zelenou hranici.

Okružní cesty

Navrhujeme podpořit historické jádro obce jeho potvrzením v centru zástavby a vyrovnat jeho vyosení. Historické jádro obce dále podporujeme vložením dvou okružních cest. Nejsou to však komunikace ve smyslu dopravních obchvatů, ale především tzv. obytné komunikace s důrazem na pěší a cyklisty. Cesta vnější vede podél nové severní a východní hranice a v jižní části prochází novou návsí. Cesta spojuje i další významné body v obci: školku, nový rybník na Jevanském potoce, louku U Kříže a dětské hřiště V Jámách. Vnitřní cestu nazýváme „sousedským okruhem“. Navrhujeme ji doplnit stromořadím. Stromy dodají ulici obytný charakter a zpomalí průjezdnou dopravu. Vnitřní cestu kategorizujeme jako tzv. obytnou ulici, kde má chodec přednost před vozidly.

Obě cesty jsou základní kamenem urbanistické koncepce. Jejich pospojování výrazně zlepší kvalitu života v obci a prostupnost území. Jsou důležitým prvkem orientace v prostoru. Pokud se člověk dokáže v území dobře orientovat, pak se dobře cítí a prostředí je mu milé a může si k němu vytvářet vztah. Pokud je území špatně navržené a člověk je dezorientován, nastupují pocity úzkosti a strachu. Okružní cesty, které budou mít svůj nezaměnitelný charakter oproti jiným komunikacím, zavedou jistý řád do chaotické zástavby.

 

Otázka funkcí

Problém chybějící občanské vybavenosti jsme navrhli řešit nikoli centralisticky, výběrem ploch pro tuto „monofunkci“, ale necentrálně, rozložením do menších celků, které mohou vznikat jako přidružené k bydlení. Míra využitelnosti je dána lokalitou. Pro obchod a služby podporujeme centrum obce a komunikaci na Struhařov. Tímto způsobem, kdy vznikají drobné provozovny a prodejny, se lépe navazuje na charakter a ráz obce, než vznikem měřítkově nepřiměřených objektů a zároveň se podporuje místní podnikání a vznik pracovních míst.

V Praze dne 23. 11. 2011

Ing. arch. Pavel Hnilička

Autorský kolektiv územního plánu:
Ing. arch. Pavel Hnilička, Dipl. NDS ETHZ in Architektur
/ koordinace, urbanismus
Ing. arch. Daniela Šteflová / urbanismus
MgA Ida Čapounová / urbanismus
Ing. Jan Šteflíček / přírodní podmínky, životní prostředí
Ing. Jiří Tomášek / doprava
Ing. Jitka Thomasová, Ing. Miroslav Procházka / technická vybavenost

Svojetice se chtějí vymanit ze sídelní kaše: Moderní obec, leden 2012, s. 35