To ignite a spark in pupils: as Pavel Hnilička sees teaching at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague

2015 (in Czech)

Devadesátá léta byla ve znamení rozjezdu podnikání a počátků kapitalismu. Ještě jako student jsem nastoupil na praxi k Luboši Zemenovi do ateliéru 4DS. Já se učil na ČVUT a on na UMPRUM a to už se společníky studenty startovali svů...

Více

The Prague building regulations are ready for the second round of negotiations

2014, BULLETIN ČKA 1/14 (in Czech)

Text Pražských stavebních předpisů prošel prvním kolem připomínek, ve kterém bylo podle legislativních pravidel Magistrátu hl. m. Prahy obesláno všech 32 odborů magistrátu a Městská policie. Celkem přišlo přes 300 připomí...

Více

Recommendations for building insulation

BULLETIN ČKA 3/17 (in Czech)

Článek je reakcí na realizaci necitlivého zateplení historické školní budovy v Kamenných Žehrovicích. Protože se bohužel nejedná o ojedinělý případ, připravil Pavel Hnilička ve spolupráci s ČKA doporučení postupu zateplování staveb.

Stěny Více

New Prague General Technical Requirements

An article from June 4th, 2012 (in Czech)

2012

Na Útvaru rozvoje hl. m. Prahy bylo na jaře roku 2012 zřízeno nové pracoviště pro územní a stavební standardy, které má na starosti přípravu novely pražských OTPP (vyhláška č. 26/1999 Sb. o obecných technických požadavcích ...

Více

Number of stories of urban buildings

Number of stories of urban buildings: Architekt, 4/2006, p. 33 (in Czech)

Umíme dnes stavět města? Ač si většinou myslíme, že ano, stavíme většinou jen jakousi sídelní kaši, rozbředlou nízkopodlažní zástavbu, která není ani městem, ani vesnicí, natož ...

Více

The dream of a compact city

Compact city: group exhibition in gallery 4AM in Brno, 2011 (in Czech)

Kompaktní město je městem krátkých vzdáleností. Vše, co potřebujeme, máme po ruce a můžeme obejít pěšky. Kompaktní město je pohodlné a příjemné k životu. Dávno pryč jsou ...

Více

How to set rules for construction? Comparison of Prague and world capitals

Pavel Hnilička, January 17th, 2013 – contribution to the proceedings (in Czech):

Profesor Dietmar Eberle na škole ETH v Curychu došel k zajímavému postřehu. Všiml si, že myšlenky, které se na škole architektury diskutují, se obyčejně po nějakých 20 letech dostanou do praxe. Přál ...

Více

Housing in 2015

Housing in 2015: Lidové noviny, přiloha Pátek, vol. 1, 7/1/2005, p. 15 (in Czech)

Navrhování a stavění domů vyžaduje určitý výhled do budoucnosti. Dům není krátkodobou záležitostí a plánuje se pro čas, který teprve přijde. A tak je architekt chtě nechtě futurologem. Musí ...

Více

A trap

A trap: Lidové noviny, příloha Pátek, vol. 49, 9/12/2005, p. 4 (in Czech)

Pár let po sametové revoluci si pan František uskutečnil svůj dávný sen. Vydělal peníze, vzal si půjčku a postavil si svůj vlastní rodinný dům. Pozemek si vybral na jihozá...

Více

Svojetice wants to break free from the urban sprawl

Svojetice wants to break free from the urban sprawl: Moderní obec, January 2012, page 35 (in Czech)

Více

A city in the countryside or rather a “city landscape”?

Cities in landscape or rather a „city-scape“?: conference in Luhačovice, Days SZKT 2008 (in Czech)

Co je dnes krajinou? Vyslovíme-li slovo krajina začnou nám na mysli tanout obrazy. Možná trochu idylické a romantické. U nás to budou mírně zvlněné svahy s poli a loukami, remí...

Více

Program for the restoration of suburban agglomerations

Suburban agglomerations renewal programme: ASB – Architektura Stavitelství Byznys, 4/2008, p. 66-68 (in Czech)

Co je to sídelní kaše?
Poprvé v lidské historii žije většina obyvatel ve městech a na předměstích. V Evropě bude v příštích desetiletích takto žít dokonce 80 až 90 % populace. ...

Více

My studying at ETH Zürich

Studies on ETH Zurich: ERA 21, Zahraniční školy očima českých studentů, 1/2006, p. 61-62 (in Czech)

O absolvování pražské fakulty architektury ČVUT jsem na plný úvazek pokračoval v práci atelieru, kde jsem předtím vypomáhal jako student. Ač s diplomem v ruce, nemohl jsem se ...

Více

Gion Antoni Caminada in Prague

Gion Antoni Caminada in Prague: ERA 21, 3/2005, p. 6 (in Czech)

Letos v březnu přijal pozvání od občanského sdružení Kruh architekt Gion Antoni Caminada a přednesl v rámci cyklu “Napříč švýcarskou architekturou” svůj příspěvek pod názvem: “Hledání na periférii – ...

Více

How I became a Brno pedestrian

Mladá Fronta PLUS, Co vidí hosté na domácím hřišti (David Nesnídal), 48/2005, p. 42-44 (in Czech)

Tak jsem se stal na chvíli brněnským chodcem. Ne že bych byl v Brně poprvé, ale tentokrát mi jako návštěvníkovi odjinud byla dána ú...

Více

The single-family home phenomenon

The single-family home phenomenon: Literární noviny, ročník XVI, vol.40, 3/10/2005, p. 9 (in Czech)

Nahodilé rozesetí rodinných domů postrádá významy, ke kterým by se jeho obyvatelé mohli vztahovat a brát je za vlastní a sobě blízké. Než se pustíme do úvah o stále ...

Více

Population density as a question of the housing quality

Population density as a question of the housing quality: ERA 21, 4/2003, p. 43 (in Czech)

Exodus na předměstí

Prostorové bujivé rozpínání měst do volné krajiny (tzv. urban sprawl) se dnes již stalo běžným jevem. Okolí většiny měst v rozvinutých zemích ...

Více

The Prague building regulations are ready for the second round of negotiations

2014, BULLETIN ČKA 1/14 (in Czech)

Text Pražských stavebních předpisů prošel prvním kolem připomínek, ve kterém bylo podle legislativních pravidel Magistrátu hl. m. Prahy obesláno všech 32 odborů magistrátu a Městská policie. Celkem přišlo přes 300 připomínek. V následném druhém kole projednání byl text zaslán všem městským částem, Ministerstvu pro místní rozvoj a veřejnosti. Reagovat bylo možné do poloviny února. Po vyhodnocení připomínek je upravený návrh připraven pro radu hl. m. Prahy ke schválení formou nařízení. Předpokládaným termínem platnosti je duben 2014.

Od vydání dosavadního předpisu v roce 1999 došlo ke značné proměně související legislativy. Největší změnou bylo přijetí nového stavebního zákona v roce 2006. Dále byly vydány nové vyhlášky, které upravují celé části obsahu dosavadního předpisu a jsou s některými ustanoveními v rozporu. Všechny tyto skutečnosti jsou v návrhu nového předpisu vypořádány.

Těžiště nového textu se přesunulo k řešení soudobých problémů města a reaguje na rozpad městské struktury a s ním související ekonomické, environmentální a sociální dopady. Oproti dosavadnímu předpisu návrh rozpracovává zejména vztahy urbanistické, které byly doposud opomíjeny. Navrhovaný předpis vychází ze skutečnosti, že budovy nejsou pouhými solitéry, nýbrž spoluvytvářejí obraz města. Do textu se vracejí tradiční instrumenty plánování města, jako je např. uliční nebo stavební čára. Předpis navazuje na tradiční hodnoty, jaké byly v hl. m. Praze sepsány ve stavebních řádech za první republiky. Zatímco domy se mění, přestavují, bourají a stavějí nové, již jednou provedená parcelace ulic většinou přetrvává, a to stovky let.

Nový předpis klade důraz na kvalitu veřejných prostranství. To se prolíná celým textem jak nastavením standardu veřejných prostranství, tak zavedením jasných pravidel pro vztah zástavby a ulic či náměstí. Předpis si klade za cíl vytvořit provázaný a ucelený systém spolu s územně plánovací dokumentací. Proto byla příprava předpisu koordinována s přípravou nového územního plánu.

Vize kompaktního města krátkých vzdáleností s nízkými nároky na dopravu a technickou infrastrukturu je obecně uznávaným přístupem k plánování měst ve vyspělých zemích. Pro jeho uplatnění je třeba přehodnotit přístup k využívání území tak, aby se předcházelo jeho plýtvání, spojenému se záborem volné krajiny a poškozováním ekosystémů. Navržené znění zároveň optimalizuje pravidla pro vzájemné odstupy staveb a odstupy staveb od hranice pozemku tak, aby plnily čistě roli ochrany stávajících budov a pozemků před nepřiměřeným omezením novostavbami a nebránily zástavbě tam, kde je žádoucí.

Požadavky na parkování jsou upraveny v návaznosti na stávající výpočty. Nově je zjednodušen a zpřesněn systém výpočtu, aby byl lépe kontrolovatelný. Je zaveden minimální a maximální počet stání namísto jednoho údaje a jsou upřesněny koeficienty redukce stání podle polohy ve městě a návaznosti na veřejnou dopravu. Směrem do centra města požadavky na parkování klesají.

Navrhovaný předpis se programově odklání od systematiky soupisů požadavků ve formátu „stavby pro“ a ponechává ji pouze pro specifické případy. Popisem „stavby pro“ se v kombinaci s nevhodnými definicemi implicitně předpokládá, že stavba bude mít pouze jedno dané využití. A to pro Prahu není žádoucí. Naopak je dobré, když se v budovách objevují různé účely užívání.

Dalším principem bylo hledání veřejného zájmu při stanovení jednotlivých požadavků. Byly upraveny požadavky na některé parametry bytů a rodinných domů. Především u architektonických a dispozičních řešení tak předpis dává prostor pro realizaci širší škály možností s ohledem na pluralitu životních stylů současné společnosti. Zároveň došlo k revizi požadavků technických norem a převzetí pouze těch požadavků, které jsou pouze minimem nutným k zajištění základních požadavků spojených především s ochranou zdraví či bezpečnosti při užívání staveb.

Pavel Hnilička, 2014